دامنه نشان تجاری ثبت یکساله تمدید یکساله ثبت ۵ ساله تمدید ۵ ساله سفارش
.com 140,395 تومان 145,033 تومان
.net 139,325 تومان 149,325 تومان
.org 159,300 تومان 165,925 تومان
.co 342,175 تومان 375,093 تومان
.ir 4,100 تومان 4,100 تومان 13,500 تومان 13,500‌ تومان
.co.ir 3,100‌ تومان 3,100‌ تومان 12,000 تومان 12,000 تومان
.info 52,526 تومان 171,348 تومان
.asia        
.agency 59,600 تومان 209,335 تومان
.biz 171,004 تومان 196,804 تومان
.me 119,400 تومان 190,608 تومان
.tv        
.ws        
.mobi 52,767 تومان 192,656 تومان
.ie        
.my        
.com.my        
.pro 66,067 تومان 163,982 تومان
فارسی .com        
فارسی .net        
.bz        
.cc        
.eu 59,151 تومان 79,567 تومان
.de        
.ae        
.in        
.mn        
.tel        
.us        
.ch        
.pw 39,600 تومان 104,876 تومان
.shop 144,369 تومان 371,298 تومان
.name        
.com.co        
.co.uk        
.org.uk        
.de.com        
.download 249,569 تومان 311,268 تومان
.company 78,619‌ تومان 89,375 تومان
.academy 144,369 تومان 311,558 تومان
.tech 65,469 تومان 535,476 تومان
.chat 144,369 تومان 311,558 تومان
.city 78,619 تومان 207,120 تومان
.country        
.club        
.coffee 78,619 تومان 311,558 تومان
.computer 144,369 تومان 311,558 تومان
.cool 78.619 تومان 311,558 تومان
.date 311,268 تومان 311,268 تومان
.dental 144,369 تومان 506,678 تومان
.digital 144,369‌ تومان 311,558 تومان
.domains 144,369 تومان 311,558 تومان
.email 78,619 تومان 207,120‌ تومان
.energy 144,369 تومان 998,211 تومان
.film        
.gallery        
.gifts 144,369 تومان 311,558 تومان
.group 78,619 تومان 207,120 تومان
.host        
.co.com        
.art        
.zone 78,619 تومان 311,558 تومان
.im        
.cloud 103,735 تومان 236,918 تومان
.uk        
.charity        
.cn        
.xyz        
.gov.ir 3,100 تومان 3,100 تومان 12,000‌ تومان 12,000 تومان
.ac.ir 3,100 تومان 3,100 تومان 12,000‌ تومان 12,000‌ تومان
.sch.ir        
.net.ir 3,100 تومان 3,100 تومان 12,000‌ تومان 12,000‌ تومان
.org.ir 3,100 تومان 3,100 تومان 12,000‌ تومان 12,000‌ تومان
. .finance   196,367 تومان 503,171 تومان    

 

سوالی دارید؟چت از طریق واتساپ